ReadyPlanet.com
dot dot
ทำไร่นาสวนผสมมีรายได้(20 ส.ค.53)

 การเกษตรแบบผสมผสานคือระบบเกษตรที่มีการปลูกพืช และมีการเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน โดยที่กิจกรรมการผลิตแต่ละชนิดมีการเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในไร่นาอย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุด มีความสมดุลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และเกิดการเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ การเกื้อกูลกันระหว่างพืช และสัตว์ เศษซากและผลพลอยได้จากการปลูกพืชจะเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ และผลที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์ก็จะเป็นประโยชน์ต่อพืชด้วยเช่นกัน

     ในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมา การทำเกษตรแบบผสมผสาน หรือไร่นาสวนผสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ก้าวเข้ามาเป็นนโยบายของทางราชการที่เน้นความสำคัญตามโครงการไร่นาสวนผสมตามแนวทางพระราชดำริด้วยการส่งเสริมโครงการไร่นาสวนผสมให้แพร่หลายไปทั่วประเทศช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร ได้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาหารเพียงพอ ช่วยลดรายจ่ายไม่สร้างหนี้สิน เพิ่มรายได้ในครอบครัว

     ดังกรณีของนายสิงห์ เสาร์มั่น หนึ่งในเกษตรกรที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริการทำเกษตรแบบผสมผสานมาปฏิบัติใช้จนประสบความสำเร็จในชีวิต  จากที่เมื่อก่อนมีอาชีพทำนาเพียงอย่างเดียว เมื่อเสร็จหน้านาก็ออกเดินทางเร่ร่อนขายแรงงานรับจ้างทั่วไป ฐานะความเป็นอยู่ยากจน ต่อมาแต่งงานกับนางสำรวย ซึ่งเป็นชาวจังหวัดสุโขทัย ยึดอาชีพทำนาที่หมู่ 8 ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

     แต่ธรรมชาติไม่เป็นใจฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล นาข้าวจึงได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็นและตั้งใจไว้ ต่อมาได้เข้า รับการอบรมในด้านการทำการเกษตรตามความเหมาะสมของพื้นที่ ของสำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ และใฝ่หาความรู้ต่าง ๆ ในเรื่องของการเพาะปลูกพืชผักชนิดต่าง ๆ เรื่อยมาและได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านวัตถุปัจจัยจากนิคมสหกรณ์การเกษตรพิชัยเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรทั่วไปในพื้นที่ นายสิงห์ได้มีการปฏิบัติจริงจนมีความชำนาญ ทางสำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศจึงได้ส่งเข้าประกวดผลงานการทำไร่นาสวนผสมตามแนวทฤษฎีใหม่ตามพระราชดำริ และได้รับรางวัลดีเด่นโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     ปัจจุบันนายสิงห์ มีเนื้อที่ 32 ไร่ ในการทำไร่นาสวนผสม โดยแบ่งพื้นที่เป็นสระเลี้ยงปลา 5 บ่อ ปลูกพืชยืนต้นหลายชนิดเช่น มะนาว มะม่วง ขนุน มะพร้าวน้ำหอม น้อยหน่า มะกอก ส้มโอ มะปราง มะขามหวาน ฝรั่ง และปลูกผักสวนครัว 1 ไร่ ทำนา 3 ไร่ สร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ 2 หลัง บ่อบาดาล 2 บ่อ จากการทำเกษตรแบบผสมผสานทำให้มีรายได้เฉลี่ยวันละ 300-400 บาทต่อวัน พอเพียงแก่การใช้จ่ายภายในครัวเรือนและยังมีพอให้เหลือเก็บออมเพื่อใช้ในยามที่ต้องการอีกด้วย ปัจจุบันได้รับการจัดตั้งให้เป็นศูนย์ถ่ายทอดการทำไร่นาสวนผสมของนิคมสหกรณ์พิชัย มีเกษตรกรเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง

     การปลูกพืชผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์ของนายสิงห์ เป็นรูปแบบการเกษตรที่สอดคล้องและสมดุลกันอย่างลงตัวของแร่ธาตุพลังงานในพื้นที่ที่เอื้อต่อการเพาะปลูกมีการเกื้อกูลประโยชน์ระหว่างกิจกรรม การผลิตต่าง ๆ ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี ทีเดียว(เดลินิวส์ 20082553) 
ข่าวสาร

ราคาข้าวโลกส่อเค้าพุ่ง (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ , 3 พ.ค. 2559)
พาณิชย์ประมูลข้าว 1.2 ล้านตัน ชี้แจงทีโออาร์ 4 พ.ค. (ไทยรัฐออนไลน์, 3 พ.ค. 2559)
พาณิชย์เร่งระบายข้าว มั่นใจปีนี้เกิน 5 ล้านตัน ( 28 ก.พ. 2559)
พาณิชย์โยนหินปรับวิธีระบายข้าว หวังสร้างเสถียรภาพราคาส่งออก (26 ก.พ. 2559)
พาณิชย์ จ่อชง นบข. ไฟเขียวขายข้าวคละเกรด 11 ล้านตัน 29 ก.พ.นี้ (ไทยรัฐออนไลน์, 4 ก.พ. 2559)
พาณิชย์ตั้งเป้าส่งออกข้าวปีหน้าที่ 9 ล้านตัน (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 15 ธ.ค. 2558)
พาณิชย์เตรียมถกประมูลขายข้าวฟิลิปปินส์ (ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 9 ก.ย. 2558)
พาณิชย์ประมูลข้าวได้ราคาต่ำ หนักใจสต๊อก 13 ล้านตันขายลำบาก (ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า, 9 ก.ย. 2558)
พาณิชย์ทดสอบคัดแยกข้าวคลัง C และข้าวเสีย เพื่อหาแนวทางระบายสู่อุตสาหกรรมที่เหมาะสม (ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 28 ส.ค. 2558)
พาณิชย์หาช่องดันส่งออก ยอมรับสค.นี้ปรับลดเป้า (29 ก.ค. 58)
เลื่อนประมูลข้าวเสียล้านตัน พาณิชย์ขอตั้งทีมเช็คสต๊อกก่อนขาย (27 ก.ค. 58)
คาดภัยแล้งกระทบผลผลิตข้าว 11% ชะลอทำนาปี (3 ก.ค. 58)
พณ.รับลูกนายกฯ จ่อนำข้าวสต๊อกรัฐ บรรจุถุงขายประชาชนราคาถูก (9 มิ.ย. 58)
นายกฯเปิดงานข้าว วางยุทธศาสตร์เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิตลง 20% ในปี 2021 (21 พ.ค. 58)
พาณิชย์ขนข้อมูลแจงผลงาน 6 เดือน ระบายข้าว 3 ล้านตันทำเงินกว่า 3.6 หมื่นล. (21 เม.ย. 58)
เคาะขายข้าว 4.96 แสนตัน ให้ 38 ราย ตัดสิทธิ์ "เอ็มไพร์ฯ" นอมินีสยามอินดิก้า (18 ก.พ. 58)
เกษตรฯ พบพท.ฝืนปลูกข้าวนาปรังกว่า 2.9 ล้านไร่ เตือนเสี่ยงผลผลิตเสียหาย (17 ก.พ. 58)
พาณิชย์เทสต๊อกข้าว 2 แสนตัน "เอเซียฯ"เสนอซื้อสูงสุด 8 พันบ. (25 ธ.ค. 57)
เวียดนามดั๊มพ์ราคาสู้ปีหน้าตลาดข้าวแข่งดุ (7 ธ.ค. 57)
‘ฉัตรชัย’ตื๊อจีนซื้อข้าว 2 ล้านตัน คาด 2 สัปดาห์ได้ข้อสรุปแจงราคาตกเหตุชื้นสูง (15 พ.ย. 57)
"TDRI"จี้รัฐงดแทรกแซงราคาข้าว เสนอใช้นโยบายส่งเสริมตามระดับชาวนา 4 กลุ่ม (14 พ.ย. 57)
“พาณิชย์”จ่อทำคลอดยุทธศาสตร์ข้าวไทย วางแผนผลิต-ตลาดช่วยชาวนามีรายได้เพิ่ม (6 ต.ค. 57)
พาณิชย์ชง‘บิ๊กตู่’แก้เรื่องขายข้าวพบมี 200 ปัญหา (15 ก.ย. 57)
พาณิชย์เตรียมประกาศทีโออาร์ประมูลข้าวล็อตใหม่ (8 ก.ย. 57)
ชี้‘อีโบลา’เริ่มป่วนตลาดข้าว บริษัทเรือปฏิเสธเอกชนไทย (1 ก.ย. 57)
พาณิชย์เผยเอกชนยื่นซองประมูลข้าว 46 ราย แต่เสนอราคาต่ำกว่าเกณฑ์ทุกราย (8 ก.ค. 57)
พาณิชย์เล็งเจรจา'คอฟโก-มาเลย์'ขายข้าวใหม่ 1.7 ล้านตัน (31 ก.ค. 57)
พาณิชย์ยันข้าวในสต๊อกรัฐไม่ใช่ข้าวเสื่อมทั้งหมด เตรียมแจงคู่ค้า (9 ก.ค. 57
'ประยุทธ์'นั่งนบข.ดูแลข้าว (10 มิ.ย. 57)
สมาคมผู้ส่งออกข้าวฯ คาดปีนี้ส่งออกได้ 9 ล้านตัน หลังไร้มาตรการแทรกแซง (5 มิ.ย. 57)
ไฟเขียวกู้เงินจำนำข้าว 5 หมื่นล้าน เปิดประมูลงวดแรก 6 มิ.ย.
แพ้ประมูลข้าวไทยวืด แสนตันญวนเอาไปกิน (18 เม.ย. 57)
สมาคมผู้ส่งออกข้าว แนะรัฐเลิกขายตรง แก้ปัญหาราคาข้าวตก (4 เม.ย. 57)
พาณิชย์เตรียมทำ MOU ขายข้าวฟิลิปปินส์ (17 มี.ค. 57)
พาณิชย์ประมูลข้าวอีก 8 แสนตันสัปดาห์หน้า (26 ก.พ. 57)
จีนอยากช่วยชาวนา ขอซื้อข้าวแบบจีทูจี2 ล้านตัน (26 ก.พ. 57)
เอกชนสนใจประมูลข้าวในสตอกของรัฐคึกคัก (13 ก.พ. 57)
'ธีระชัย'จี้รัฐทบทวนจำนำข้าว ปรับขายจีทูจี (18 ม.ค. 57)
คาดปี 57 ไทยส่งออกข้าวได้ไม่ต่ำกว่า 8 ล้านตัน (2 ม.ค. 57)
ผู้นำเข้า"อิรัก-อินโดฯ"แบนข้าวไทยมีปัญหาคุณภาพ-โยงสยามอินดิก้าผูกขาดสต๊อก (27 ธ.ค. 56)
กรมการค้าต่างประเทศยอมรับปีนี้ขายข้าวได้ต่ำกว่าเป้า (27 ธ.ค. 56)
นิวัฒน์ธำรง หวั่นระบายข้าวรัฐสะดุดหลังยุบสภา เตรียมถกฝ่ายกม.ก่อนประมูลล็อตใหม่ (12 ธ.ค. 56)
คาดปีนี้ส่งออกข้าวได้ถึง 7 ล้านตัน (23 พ.ย. 56)
ผู้ส่งออกเมินประมูลข้าวผ่านเอเฟท อ้างขายลำบากสินค้าคู่แข่งถูกกว่า (24 ต.ค. 56)
รัฐบาลหว่าน“ประชานิยม”ทะลุเพดาน รับจำนำบาน 7.66 แสนล้าน (7 ต.ค. 56)
พาณิชย์-ทอท.จัดจุดจำหน่ายข้าวไทยในสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อปชส.-เพิ่มมูลค่าส่งออก (4 ต.ค. 56)
แย้มอีก 2 ปีเลิกรับจำนำข้าว (19 ก.ย. 56)
ผวาเงินขาดมือชงคลังกู้ 2.7 แสนล้านจำนำข้าว (18 ก.ย. 56)
พาณิชย์โอดข้าวตลาดโลกดิ่ง เปิดช่องให้ผู้ซื้อชาวต่างชาติกดราคาต่ำกว่าความเป็นจริง (16 ก.ย. 56)
รัฐบาล มีแน้วโน้มเลิกรับจานาทุกเมล็ด นาปีหมื่นห้า-นาปรังหมื่นสาม(27/08/2556)
ทีดีอาร์ไอ อัด ก.พาณิชย์ประกาศแผนระบายข้าวเดือนละล้านตัน ทำราคาร่วง (17 ส.ค. 56)
ยรรยงลั่นได้ราคาต่ำยกเลิกประมูลข้าวทันที (8 ส.ค. 56)
พาณิชย์เปิดซองระบายแสนตันเอกชนกดราคาข้าวเหลือ 1.1 หมื่นบาท (30 ก.ค. 56)
พณ.เตรียมเปิดประมูลข้าวสต็อกรัฐทั้งข้าวเปลือก-ข้าวสารกลางเดือนก.ค.นี้ (4 ก.ค. 56)
“ญวน”หั่นแหลก ราคาข้าวขาว5% เหลือ 360 เหรียญ ส่งออกไทยดิ่งต่อ (29 มิ.ย. 56)
รัฐบาลถอยลดราคาจำนำ คาดเหลือตันละ 1.2-1.35 หมื่น และไม่รับทุกเมล็ด พร้อมรับปีแรกเจ๊ง 1.36 แสนล้าน (18 มิ.ย. 56)
กิตติรัตน์ยอมรับมีโอกาส กขช.ปรับเงื่อนไขรับจำนำข้าวหลังผู้ส่งออกแนะลดราคา (13 มิ.ย. 56)
'บุญทรง'ฟุ้งส่งออกข้าวไทยปีนี้มูลค่าสูงสุด หลาย ปท.ซื้อแบบจีทูจี (28 พ.ค. 56)
พิษบาทซ้ำเอกชนส่งออกข้าวต่ำกว่าเป้า (22 เม.ย. 56)
ธ.ก.ส.รื้อสูตรจำนำข้าวกลับไปใช้รูปแบบเดิม จำกัดปริมาณและวงเงิน (9 เม.ย. 56)
ครม.อนุมัติวงเงิน 1.05 แสนลบ.รับจำนำข้าวครั้งที่ 2 ตันละ 15,000 บาท (1 เม.ย. 56)
'เต้น'รับจำนำข้าวตั้งใจขาดทุน (22 มี.ค. 56)
บุญทรงปรับแผนระบายข้าว แก้ตลาดตึงตัว-หนีภัยแล้ง ธกส.ยันมีเงินรับจำนำข้าว (7 มี.ค. 56)
ธ.ก.ส.ฟันธงราคาจำนำข้าวลงยาก ยันตุนหน้าตักแล้ว 9 หมื่นล. "คลัง-พณ."เคาะไม่กู้เพิ่ม (4 มี.ค. 56)
พณ.ยันจำนำข้าวราคาเดิม 1.5 หมื่น แจงไม่ถังแตก เงินสำรองมีพอใช้ สัปดาห์หน้าแถลงถี่ยิบกันสับสน (1 มี.ค. 56)
พณ.ขอลดจำนำข้าวเหลือตันละ 1.3 หมื่น (28 ก.พ. 56)
ผู้ส่งออก จี้ รบ.เร่งหาวิธีระบายข้าว แม้แลกเปลี่ยนกับสินค้าก็ต้องทำ (25 ก.พ. 56) article
พาณิชย์ปรับแผนขายข้าว เน้นระบายล็อตใหญ่ (11 ก.พ. 56)
เอฟเอโอชี้จำนำข้าวล้นทะลุ 18.2 ล้านเมตริกตัน (9 ก.พ. 56)
เปลี่ยนประเทศไทย ด้วยการรับจำนำข้าว : นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์
"บุญทรง"ยันข้าวไม่ล้นโกดัง (15 ม.ค. 56)
ทุ่มอีก 7 หมื่นล้าน จำนำข้าวจ่อทะลุ 2 แสนล้าน (10 ม.ค. 56)
ผู้ส่งออกข้าวส่งออร์เดอร์ 2 แสนตันแล้ว (7 ม.ค. 56)
'บุญทรง'เล็งโรดโชว์ขายข้าวเพิ่ม (7 ม.ค. 56)
เวิลด์แบงก์ห่วงรัฐขาดทุนแสนล้านจำนำข้าว (20 ธ.ค. 55)
หวั่นสต๊อกข้าวรัฐพุ่งแตะ 14 ล้านตัน (20 ธ.ค. 55)
ไทยร่วงที่ 3 ปท.ผู้ส่งออกข้าว เวียดนามลดราคาเร่งขายเพิ่ม (14 ธ.ค. 55)
'บุญทรง'ลั่นไม่ล้มจำนำข้าว ปีนี้มีเงินคืนคลัง 8 หมื่นล. (7 ธ.ค. 55)
จำนำข้าวขาดทุนไม่ถึง 2 แสนล. กิตติรัตน์ยืดอกพร้อมชี้แจง อัมมารให้จับตาเอ็มโอยูจีน (23 พ.ย. 55)
ทีทีอาร์ เตรียมโรดโชว์ขายข้าวในกรุงลอนดอน (12 พ.ย. 55)
พาณิชย์ ตั้งเป้าปี 56 ส่งออกข้าว 8.5 ล้านตัน มูลค่า 5.7 พันล้านเหรียญ (6 พ.ย. 55)
พ่อค้าเมินพาณิชย์ขายข้าวรัฐบาลระบายได้แค่ 5.7 หมื่นตัน (27 ก.ย. 55)
จำนำเฉียด 1 ล้านล้านบาท อุ๋ยยื่นผู้ตรวจฯสอบบุญทรง (21 ก.ย. 55)
ชาวนาเฮ เปิดรับจำนำข้าวปีละสองครั้ง(11 ก.ย.55) article
สวดจำนำข้าวทำสต็อกพุ่งชี้ระบายยาก
ชงอนุฯกขช.ยืดหยุ่นจำนำเปลือกนาปรัง
พาณิชย์ เร่งจัดตั้งกลไกความร่วมมือตลาดข้าวอาเซียนให้เป็นรูปธรรม (15 ส.ค. 55)
ผู้ค้าแฉของดีอยู่ในมือรัฐ-จวกเร่งเทสต๊อกทำราคาร่วง คนไทยกินข้าวคุณภาพต่ำ (3 ส.ค. 55)
อนุมัติระบายสต๊อกข้าวรอบใหม่ ไม่จำกัดจำนวนถึงสิ้นธ.ค.นี้ กรุงไทยจี้ติดหนี้สยามอินดิก้า (2 ส.ค. 55)
พณ.ถกฟิลิปปินส์เพิ่มนำเข้าข้าว หลังโดนเบี้ยวเปิดตลาด (1 ส.ค. 55)
ธ.ก.ส. หวั่นจำนำขาดไม่มีเม็ดเงินเติมสภาพคล่องเร่งรัฐระบายข้าวเปลือก(17 ก.ค.55) article
รัฐยอมขายข้าวขาดทุนราคาร่วง 10 ดอลล์/ตัน (13 ก.ค. 55)
กขช.เตรียมเคาะรับจำนำข้าวนาปีรอบใหม่ (11 ก.ค. 55)
ขยายเวลารับจำนำข้าว (2กค.55)
จี้รัฐระบายสต๊อกข้าวด่วนจี๋-ก่อนราคาจมดิน (1 ก.ค. 55)
เปิดแผน"บุญทรง"เดินสายขายข้าวจีทูจี หวังดันยอดส่งออกข้าวเข้าเป้า 9.5 ล้านตัน (25 มิ.ย. 55)
พ่อค้าชงพาณิชย์ระบายข้าว (11 มิ.ย. 55)
เตรียมระบายข้าวในสต็อกรัฐบาล เน้นข้าวขาวและปลายข้าวหอมมะลิ (5 มิ.ย. 55)
พาณิชย์โชว์แชมป์ส่งออกข้าว 4 เดือนแตะ 2.6 ล้านตันราคาเพิ่ม 20% ลั่นดันให้ถึง 1.2 พันเหรียญ/ตัน (22 พ.ค. 55)
ชาวนาโวยรับจำนำข้าวไม่ลื่นได้เงินล่าช้าวอนรัฐบาลระบายของค้างโกดังเพิ่มโควต้าวงเงินประกันให้โรงสี
ครม.เคาะหลักเกณท์ อคส.-อตก.สั่งขายข้าวรัฐบาลได้ต้องคืนเงิน ธกส.ใน 30 วัน (2 พ.ค. 55)
เกิดยาก 5 ชาติจับมือขายข้าว เอกชนชี้ข้อจำกัดแต่ละประเทศต่างกัน (15 เม.ย. 55)
“บุญทรง” กล่อมเขมร-เวียดนามร่วมมือไทยค้าข้าว (4 เม.ย. 55)
ก.พาณิชย์ลงนามซื้อขายข้าวให้บังกลาเทศ 1 ล้านตัน (16 มี.ค. 55)
ก.พาณิชย์ตีปี๊บรับจำนำข้าวดันราคาในประเทศสูงขึ้น(5 มี.ค.55)
รัฐยันรับจำนำข้าวปรังทุกเม็ด (23 ก.พ 55)
เอกชนจี้รัฐบาลแก้ปัญหาข้าวไทยแพงแข่งขันลำบาก ฉุดส่งออกตํ่าสุดรอบ10ปี(13กพ55)
โรงสีขานรับจำนำนาปรัง 1 มี.ค. แลกยืดเวลาส่งมอบข้าวนาปี จี้รัฐอย่ารีบโละสต๊อก 5 ล.ตัน (30 ม.ค. 55)
เสนอดึงประกันรายได้ควบจำนำ (20 ม.ค. 55)
สารภาพนโยบายรับจำนำพลาดเป้า พบข้าวโครงการมีแค่ 4.7 ล้านตัน พาณิชย์สั่งเช็คสต๊อกหาสาเหตุ (6 ม.ค. 55)
เอกชนชี้ส่งออกข้าวปีนี้สะดุดฟันธงยอดขายไม่ถึง 9 ล้านตันต่ำกว่าเป้าพาณิชย์ตั้งไว้ (3 ม.ค. 55)
กสิกรฯ คาดราคาข้าวในปท.จากนี้จนถึง H1/55 แนวโน้มเพิ่มขึ้นใกล้ราคารับจำนำ (8 ธ.ค. 54)
น้ำท่วมฉุดจีดีพีเกษตรโตต่ำเป้า สศก.หวั่นปีหน้าขายข้าวยากรัฐแบกสต๊อกอาน (29 พ.ย. 54)
ธ.โลกประเมินน้ำท่วมใหญ่ไทย ทำโลกขาดแคลนข้าว(17 พ.ย.54)
'กิตติรัตน์' ไขข้อข้องใจ 'จำนำข้าว' มั่นใจว่าดีจริง 31/08/2554
ไทยถกเวียดนาม รับมือนโยบายพท. จำนำข้าวหมื่นห้า หวั่นตลาดปั่นป่วน (20 ส.ค 54)
หวั่น"รูดปื๊ด"หนุนชาวนาก่อหนี้เพลิน (22 ส.ค 54)
'กิตติรัตน์'ลั่นจำนำข้าวพ.ย. ตันละ15,000-20,000บาท อัดปชป.ทำราคาข้าวตกต่ำ17/08/54
ค้าข้าวอินเดีย-เวียตนามป่วน
อคส.สั่งเช็คความพร้อมโรงสี เพื่อเตรียมรับจำนำข้าว(18 ส.ค.54)
แนะรัฐปิดช่องโหว่ทุจริตรับจำนำ (1 ส.ค. 54)
ห่วงไทยเสียแชมป์ส่งออกข้าว(28 ก.ค.54)
ธ.ก.ส.พร้อมลุย"ประชานิยม"สนองรัฐบาล"เพื่อไทย"พักหนี้ชาวนา-จำนำข้าว(19 ก.ค.54)
ข้าวถุงจ่อปรับราคาส.ค.นี้อ้างนโยบายรับจำนำข้าวทำต้นทุนพุ่ง (11 ก.ค. 54)
ธ.ก.ส.เด้งรับจำนำข้าว-บัตรเครดิตชาวนา(05 ก.ค.54)
เปิดตลาดประมูล-ดันไทยเป็นฮับการค้าข้าวโลก พาณิชย์ลุยปัดฝุ่นท่าข้าวกำนันทรง(23 มิ.ย.54)
ซี.พี.เชื่อครึ่งปีหลังข้าวราคาดี(09 มิ.ย.54)
เปิดนโยบายข้าวปชป.-เพื่อไทย 4 สมาคมถล่มรูรั่วระบบ 'จำนำ-ประกัน' (18 พ.ค. 54)
ก.พาณิชย์ ประกาศราคาอ้างอิงข้าวเปลือก(18 พ.ค.54)
ครม.ดองประกันภัยข้าวนาปี(06 พ.ค.54)
สั่งตัด6 สูตร ปุ๋ยช่วยชาวนาห้ามขายเกินราคาเพดาน(06 พ.ค.54)
ก.พาณิชย์ ประกาศราคาอ้างอิงข้าวเปลือกใต้รอบ2(26 เม.ย.54)
รื้อตัวเลขพยากรณ์สินค้าเกษตร ชี้ภัยธรรมชาติ-ศัตรูพืชระบาดหนักส่งผลกระทบยอดผลิต(19 เม.ย.54)
‘ประกันข้าว’ไร้ข้อสรุปรอหลังสงกรานต์(08 เม.ย.54)
48 โรงสีพร้อมตั้งโต๊ะรับซื้อข้าว(05 เม.ย.54)
โรงสีจี้รัฐตั้งโต๊ะรับซื้อข้าว2หมื่นล.กันราคาดิ่ง(31 มี.ค.54)
นายกฯสั่งแจงราคาประกันข้าว พรทิวาจี้อคส.-อ.ต.ก.ตั้งโต๊ะซื้อ (9 มี.ค. 54)
"ม็อบข้าว" ปิดถนนจ.พิษณุโลกต่อไม่พอใจราคา(08 มี.ค.54)
ราคาข้าวเปลือกร่วงไม่หยุด(04 มี.ค.54)
ส.ชาวนาไทยจี้ปรับราคาประกันข้าว ขั้นต่ำ 1.2 หมื่นบ./ตันอ้างต้นทุนพุ่งไร่ละ 6.5 พันบาท (24 ก.พ. 54)
ราคาข้าวร่วงไม่หยุด(24 ก.พ.54)
สต๊อครัฐขายเกลื่อนทำราคาข้าวดิ่ง (23 กพ 54)
ศูนย์วิจัยกสิกรฯคาดก.พ.ราคาข้าวในปท.ปรับขึ้น ตามราคาส่งออกที่มีแนวโน้มสูงขึ้น (15 ก.พ. 54)
เตือนราคาข้าวโลกพุ่ง ผู้บริโภคเลี่ยงข้าวสาลี (12 ก.พ. 54)
ฟุ้งโครงการประกันรายได้ฯอุ้มเกษตรกรได้ทั่วถึง(07 ก.พ.54) article
ภาคเกษตรไทยแนวโน้มดี ราคาขยับยกแผง-ดีมานด์พุ่ง (24 ม.ค. 54)
เร่งผลักดันโครงการจัดระบบปลูกข้าวทางเลือกใหม่ของเกษตรกร นำร่อง1.3ล้านไร่11จังหวัด(24 ม.ค.54)
กรมชลฯ ชี้เกษตรกรแห่ปลูกข้าวนาปรังเมินภัยแล้ง[January 22,2011]
สมาคมฯห่วงอีก 3 ปีข้าวเวียดนามแซงไทย, มองเป้า 9.5 ล้านตันปีนี้สูงเกินไป[17/01/2554]
รมว.พาณิชย์ ปัดข้อหาทุจริตข้าว(11 ม.ค.54)
ก.เกษตรฯเร่งสอบขึ้นทะเบียนประกันรายได้นาข้าวพุ่งผิดปกติ(11 ม.ค.54)
ข้าวไทยยังครองตลาดโลก(6 ม.ค.54)
เวียดนามทุ่ม 3 พันล้าน'เขี่ยไทยตกเวทีการค้าข้าวโลก(24 ธ.ค.53)
เตือนระวัง!แก๊งตุ๋นรับซื้อข้าวเปลือก(15 ธ.ค.53)
ชาวนาเฮราคาข้าวจ่อขยับพรวด 10% /strong13ธค2553
ศูนย์วิจัยกสิกรฯเผยดัชนีราคาข้าวพ.ย. 53 ปรับลดผลจากน้ำท่วม แต่ ธ.ค. 53 - Q1/54 แนวโน้มสูงขึ้น
สางปัญหาค่าเช่านาให้ชาวนา(13 ธ.ค.53)
เอกชนมั่นใจปี54ราคาสินค้าเกษตรสูงยกแผง “ข้าว-มัน-ยางพารา”ต่างชาติแย่งซื้อดันราคาพุ่ง (30 พ.ย.53)
ดัชนีราคาข้าวเดือนตุลาคม 2553 และสถานการณ์ข้าวช่วงที่เหลือของปี 53 และแนวโน้มปี 54(17พ.ย.2553)
คลังชงครม.กู้5.9หมื่นล. ข้าวถุงขึ้นราคา2บาท./กก. อ้างผลผลิตในนาเสียหาย(08 พ.ย.53)
ปิดไม่มิด!ตัวเลขขายสต๊อกข้าวโผล่ "พรทิวา" ชง "ไตรรงค์" เซ็นอนุมัติเบ็ดเสร็จ(03 พ.ย.53)
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม(27 ต.ค.53) article
กรมข้าวเร่งสำรวจความเสียหาย แนะหลักฟื้นนาข้าวหลังน้ำท่วม(22 ต.ค.53)
ธีระเตือนพิษบาทฉุดราคาเกษตรเดือน ต.ค.ร่วง
จีเอ็มโออาจทำข้าวไทยเจ๊งเกือบแสนล้าน (13 ต.ค.53)
เตือนไทยพ่ายเวียดนามสูญตลาดข้าว (6 ต.ค. 53)
ธ.ก.ส.หนุนประกันภัยน้ำท่วม หลังพบชาวนาเดือดร้อนหนัก คาดใช้ฤดูผลิตปีหน้า(27 ก.ย.53)
ดันปลูกพืชพลังงานเพิ่ม ลดปลูกข้าว-ชี้เป็นจังหวะเพิ่มรายได้เกษตรกร(24 ก.ย.53)
ขายข้าวโปร่งใส แต่จำเป็นต้องปิดบัง(10 ก.ย.53)
สศก.คาดราคาข้าวไทยเพิ่ม 10%(08 ก.ย.53)
วงการข้าวแนะส่งออกข้าวมีคุณภาพดีกว่าเน้นปริมาณ(27 ส.ค.53)
"พรทิวา"ยอมรับเปิดระบายข้าวลับๆจริง โยน"ไตรรงค์" เป็นคนอนุมัติ เชื่อบิ๊กพาณิชย์ยอมแบ่งเค้กปิดปาก(26 ส.ค.53)
น้ำป่าหลากท่วมลาดยาว จ.นครสวรรค์ นาข้าวนับพันไร่เสียหาย(19 ส.ค.53)
เตือนไทยปรับราคาข้าว เสี่ยงสูญตลาด'แอฟริกา'(06 ส.ค.53)
ขยายเวลาแผนปรับลดการทำนาปรัง(30 ก.ค.53)
ข้าวไทยระส่ำเจอเวียดนามแย่งตลาด
เผยราคาข้าวเปลือก-ข้าวสาร ระยะนี้ทรงตัว (13 ก.ค. 53)
ส่งออก"ข้าว"ร่วงหวั่นปีนี้ไม่เข้าเป้า คต.ปรับทัพย้าย"ผอ."เร่งมือระบายสต๊อก 5 ล้านตัน (1 ก.ค. 53)
เจรจาขายข้าว "จีทูจี" รัฐบาลต้องยอมขาดทุน
ทุ่มงบ 2 พันล.รื้อระบบปลูกข้าวใหม่ แก้ภัยแล้งตัดวงจรแมลงระบาด-หวังเซฟงบรัฐ
กรมชลฯ หวั่นปริมาณน้ำยังมีน้อยกว่าที่คาดไว้(25 พ.ค.53)
เอฟเอโอคาดผลผลิตข้าวเพิ่ม 4% ปีนี้
รัฐดิ้นแก้ข้าวเปลือกราคาตกหนัก กขช.ยอมโรงสีปรับเกณฑ์อ้างอิงบวกเพิ่ม 300 บาท
"ไตรรงค์"กลับลำโรดโชว์ข้าว หลังราคาข้าวในปท.ดิ่งลงเหว
ผู้ส่งออกโวยต่างชาติจ้องซื้อข้าวถูก
ก.พาณิชย์เปิดแผนเจรจาขายข้าวรัฐต่อรัฐ(05 เม.ย.53) article
ราคาข้าวขาลงป่วนเป็นลูกโซ่
Headline
จับตา"พรทิวา"ระบายข้าวรัฐ 375,000 ตัน รายใหญ่ฟาดข้าวขาว-ข้าวเหนียวรอลุ้น article
เพลี้ย-เพลียใจ (เกษตรสร้างสรรค์) (14 ม.ค.53) article
แฉหมอโดดเก็งกำไรข้าวดันราคาพุ่ง 8-12-09 article
พาณิชย์ยันตั้งโต๊ะรับซื้อดันราคาข้าวพุ่ง article
พาณิชย์ชะลอแผนระบายข้าวรัฐ 5.9 ล้านตัน หวั่นซ้ำรอย"กอร์ปศักดิ์"ตีกลับขายมันให้จีน article
อัฟกัน-บอรา ข้าวไม่ต้องหุง อินเดียคิดพัฒนาพันธุ์ข้าวสำเร็จรูป กินได้ไม่ต้องหุง article
สรุปข่าวประจำสัปดาห์ 30 กันยายน 2552
สรุปผลการประชุมนโยบายข้าวแห่งชาติ ปี2552 article
นิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน ตอบโจทย์ใหญ่รัฐบาลล้างสต๊อกข้าว 6 ล้านตัน article
ส่งออกข้าวตีปีกฟันธงปีนี้ทะลุเป้าลุ้นปีหน้ายอดพุ่ง 10 ล้านตัน article
นายก ชี้ ไม่จำเป็นต้องเร่งระบายข้าวจนหมดสต๊อค (29 พ.ค.52) article
สถานการณ์ข้าวเดือน มิถุนายน 2552 article
โครงการนวัตกรรมข้าวไทย ทางเลือกเพิ่มมูลค่าข้าวไทย(15 พ.ค52)
สถานการณ์ข้าวในต่างประเทศ article
แนวโน้มราคาข้าวปี 52 article
สถานการณ์ และแนวโน้มข้าวไทย (มกราคม 2552)
ประมวล วิเคราะห์ สถานการณ์และแนวโน้มข้าวไทย (เมษายน) article
แนวโน้มเศรษฐกิจโลกปี 2552(01ม.ค.52) article
ข้าวไทยปี 2551/52 ในมุมมอง 'สุเมธ เหล่าโมราพร'(04 พ.ย.51) article
แล้ง-หนาว ฉุดข้าววูบ 10% ผู้ส่งออกติงนโยบายจำนำบิดเบือนตลาด
เลขาฯอังค์ถัดห่วงอาหารขาดแคลน-จี้รับมือ(16 ม.ค.52)
ข้อเท็จจริงเรื่อง Aflatoxin ในข้าวนำเข้าจากไทย
จับสัญญาณราคาข้าวลงต่ำสุด ลุ้นปาฏิหาริย์ปีหน้า 2,000 เหรียญ/ตัน(17 พ.ย.51) article
ส่งออกข้าวลดตํ่าสุดในรอบ36เดือน(04 ธ.ค.51) article
สถานะการณ์ข้าวเดือน พฤศจิกายน
พาณิชย์'รับลูก'ระบายข้าวรัฐ 3.7 แสนตันCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กำแพงเพชร เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
165 ม . 1 ต. วังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
Tel.+665-5870-111 , +665-5870-222 , +6681-9720-038 fax +665-5870-069

rangsun_s@hotmail.com